logo

Aktuality

Ekologičí aktivisté pokračují ve své obstrukční činnosti – dosáhli dalšího předběžného opatření u D49 01 Hulín-Fryšták

23. 8. 2017 20:06

Je téměř jisté, že plán prioritní staveb na Moravě nebude do konce II.programovacío období naplněn. Egerie ve spolupráci s Děti země podali u Krajského soudu v Brněna žalobu na vyjímku č.3 (17 druhů zvláště chráněných živočichů). Krajský rozhodl dne 10.8.2017 o přiznání odkladného účinku této vyjímky vydané Krajským úřadem ve Zlíně a potvrzené MŽP. Je s podivem, že o odkladném činku rozhodli stejní soudci ve stejném složení jako u vyjímky č. 2 (křeček), zřejmě začíná mít Krajský soud...

Bude vůbec možno po 50ti letech dostavět základní dálniční tepnu České republiky? Nevládní organizace ekologů Děti Země napadla dostavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova

7. 8. 2017 18:21

I dostavba posledního úseku dálnice D1 propojujícího hlavní město podélně republikou s Ostravou a navazující na polskou dálniční síť je ohrožena destrukčními aktivitami ekologických sdružení.I příprava úseku dálnice D01-136 v délce bezmála 8km byla napadena organizací Děti země. Nelíbí se jim výjimka ze zákona č. 114 o Ochraně zvláštně chráněných živočichů, kterou vydal Krajský úřad v Olomouci. Výčet zásahů těchto ekologických aktivistů v poslední době na Moravě (D4901 Hulín-Fryšták, D55-Jhv...

Představitelé společnosti LEO Epress oceňují přínos SRDIM k rozvoji železniční dopravy ve Zlínském kraji

7. 8. 2017 18:19

Předseda Sdružení Libor Lukáš obdržel od představitele společnosti LEO Express dopis oceňující přínos Sdružení při přípravě železničních staveb  ve Zlínském kraji a Dopravního terminálu ve Zlíně. Více v souboru ke stažení dole.

Petice na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín - Fryšták – hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice - St.Město - Břeclav

25. 7. 2017 10:59


Výstavba dálnice D49 Hulín – Fryšták opět zablokována ekologickými aktivisty

17. 7. 2017 17:48

Po kolikáté už dospěla tato stavba za 16 let trvající přípravu  do kritického bodu? Tentokrát ekologičtí aktivisté spolku Egeria (5členů) když neuspěli se svými námitkami proti „Vyjímce ze zákona č.114 Sb“ ve věci výskytu křečka u Krajského úřadu ve Zlíně, ani u Ministerstva životního prostředí, tak sáhli po poslední zbrani- podání ke správnímu soudu v Brně. A ten aniž by věc příliš zkoumal vydal předběžné opatření – a tak se raduje hrstka těch, kteří bojují snad ani neví za co, protože dle...

Perspektivy dostavby dialničnej siete v Slovenskej republike

5. 6. 2017 09:31

Předseda SRDIM Libor Lukáš vystoupil na semináři „Perspektivy dostavby dialničnej siete v Slovenskej republike“ s příspěvkem na téma dálničního propojení Střední a východní Moravy s dálniční sítí Slovenska stavbami D49-R6. Odborný seminář pořádala v Domě odborů dne 31.5.2017 organizace Logistický monitor ve spolupráci s Hospodářskou komorou SR, za účasti odborníků z Ministerstva dopravy a výstavby SR, Technické univerzity v Bratislavě, Univerzity v Žilině a dalších významných osobností...

Závěry konference „Moravské dopravní fórum 2017“, Olomouc 10.4.2017

10. 4. 2017 13:28

Účastníci VI. ročníku konference Moravské dopravní fórum“ přijali usnesení ve formě DEKLARACE. Tato Deklarace  bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným osobnostem politické a hospodářské sféry.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury se stalo členem „Svazu podnikatelů ve stavebnictví“

6. 3. 2017 15:07

Dlouhotrvající krize ve stavebnictví, legislativa bránící efektivní a rychlé realizaci veřejných staveb a z toho plynoucí neřešené problémy přípravy staveb způsobují, že stavby dopravní infrastruktury se připravují často i více než 15 let. Tato situace vede k potřebě koncentrace úsilí všech, kteří usilují o změnu tohoto stavu. Proto se i naše sdružení rozhodlo využít SPS k podpoře těchto společných cílů.

D1 – 0136 Říkovice – Přerov a D 5505 – JV obchvat Otrokovic – to jsou další dva projekty našeho regionu mající souhlasné stanovisko MŽP

6. 1. 2017 08:51

Dne 30.11 a 22.12.2016 vydalo  MŽP na tyto stavby  „Závazné souhlasné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“ podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Spolu s D4901jde o 3 stavby z 9ti prioritních projektů na nichž byl dohodnut s evropskou komisí „zvláštní...

Ministr dopravy, výstavby regionálního rozvoja Slovenska vítá a podporuje iniciativu SRDIM

6. 12. 2016 07:42

Ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenské republiky pan Arpád Érsek ve svém dopise ze dne 22. 11. 2016 reaguje na závěry konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ konané dne 22. 9. 2016 v Luhačovicích, vítá a podporuje tuto iniciativu a vyjadřuje ochotu další spolupráce. Ve svém dopise informuje o stavu projektů citovaných v Luhačovické výzvě.

Stavba D4901 má souhlasné stanovisko MŽP jako první z 9ti vybraných projektů evropské komise

30. 11. 2016 07:29

Ledy se konečně hnuly", teď už věřime, že po mnohaletých tahanicích se stavba začne v průběhu roku 2017 konečně realizovat.Dne 22.11.2016 vydalo  MŽP pro stavbu D4901 „Závazné souhlasné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“ podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)...

Ministr financí a místopředseda vlády reaguje na Luhačovickou výzvu a na Memorandum o spolupráci mezi českými a slovenskými partnery podepsané v Luhačovicích

9. 11. 2016 07:24


Ministr dopravy Dan Ťok děkuje Sdružení za aktivitní podporu výstavby páteřní sítě dopravní infrastruktury

1. 11. 2016 09:17


Ohlasy na dopis SRDIM představitelům DG REGIO, DG ENVI a DG MOVE

24. 10. 2016 08:25

Zde naleznete reakce na dopis předsedy SRDIM představitelům evropské komise týkající se destrukční činnosti ekologického spolku EGERIA.

Závěry konference Luhačovice 22. 9. 2016

26. 9. 2016 09:41

Účastníci VI. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ přijali usnesení ve formě Luhačovické výzvy 2016. Tato výzva bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významný, osobnostem politické a hospodářské sféry.

Sdružení pomáhá s přípravou Dopravního terminálu ve Zlíně

20. 9. 2016 11:51

Spolu s modernizací a elektrifikací železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice vznikne ve Zlíně nový dopravní terminál hodný krajského města. Na základě dohody mezi účastníky Memoranda o spolupráci vznikla „Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně“, která jasněji určuje polohu a rámcovou podobu nového dopravního terminálu a tak dává konkrétní základ pro navazující projektovou příprav.Urbanistická studie počítá s umístěním dopravního terminálu v prostoru stávajícího autobusového...

Předseda Sdružení Libor Lukáš na konferenci Transport – Ostrava 14. 9. 2016

16. 9. 2016 09:20

Předseda Sdružení Libor Lukáš se ve svém příspěvku kriticky vyjádřil k překážkám plynulé přípravy staveb a z toho plynoucím dlouhým lhůtám přípravy staveb prakticky znemožňujícím prosadit zájmy státu v oblasti dopravní infrastruktury.

Pravda a mýty o ochraně životního prostředí a rozvoji České republiky

5. 9. 2016 08:18

V České republice existuje tisíce velmi prospěšných neziskových organizací, které působí ve prospěch jejich členů a mají veřejně prospěšné cíle, které jsou důležité pro rozvoj občanské společnosti (např. hasiči, sportovci, charity, folkloristé, ochotníci, myslivci, zahrádkáři, rybáři, junáci, atd).Jsou mezi nimi ale také spolky, které pod pláštíkem ochrany přírody lobují za svoje osobní zájmy, či názory a pokud není dostatek informací, těžko rozlišíme jejich manipulativní techniky vyjadřování...

Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico převzal záštitu nad VI.ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“

9. 8. 2016 09:23

Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ Záštitu nad konferencí, která se koná dne 22. 9. v Luhačovicích převzali a konferenci podpořili rovněž předseda vlády ČR, ministr dopravy ČR, hejtmani Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského a předsedové Trenčianského a Žilinského samosprávného kraje.

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“

21. 7. 2016 11:19

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ , a ve svém dopise popřál úspěšný průběh konference a zdůraznil potřebu urychleně dobudovat páteřní síť dopravní infrastruktury.