logo

Základní informace


Priority

Cílem činnosti Sdružení je napomoci realizaci dopravního napojení oblasti střední a východní Moravy komunikacemi dálničního typu nebo rychlostními komunikacemi. Do této oblasti patří především dobudování uceleného dálničního tahu dálnice D1, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha – Brno – Ostrava, a souvisejících tahů rychlostních silnic R55 a R49. Jde o jednu ze základních podmínek efektivního napojení ekonomiky státu a této části Moravy na evropské struktury a tím i zajištění dalšího rozvoje České republiky samotné i výhledové infrastruktury Evropské unie. Z mezinárodního hlediska je totiž propojení regionu zajištěno multimodální osou 5 propojující západ Evropy s východem a tzv. Baltsko-jaderským koridorem propojující sever Evropy s jihem.


Z národního hlediska, je pro úspěšný rozvoj regionu střední a východní Moravy rozhodující především projekt známý jako „Moravská křižovatka“ obsahující:

V dílčích částech jde také o napojení města Přerova na tuto síť, rozvoj letiště Přerov – Bochoř, které je společným projektem Zlínského kraje, Olomouckého kraje a města Přerov.

V oblasti železničních dopravních cest bude Sdružení významně podporovat propojení města Otrokovic a Zlína novým spojením a další projekty podporující rozvoj kolejové dopravy.

Sdružení bude při prosazování těchto priorit spolupracovat se všemi partnery s podobnými zájmy a bude využívat institucí a dokumentů v této oblasti již fungujících. Pro realizaci těchto projektů je mimo jiné Zlínským krajem zřízena stálá mise u Evropské komise v Bruselu. Na mezinárodní úrovni byl přijata Mezivládní dohoda ČR a SR o propojení R49 a R6, Deklarace Zlínského a Trenčianského samosprávného kraje a na místní základní dokumenty upravující základní páteřní síť regionu. To vše jsou východiska, která může Sdružení využít.

Vliv projektů na rozvoj regionu

Současná nedostatečná dopravní dostupnost oblasti střední a východní Moravy má svůj odraz též v objektivních ekonomických údajích o stavu ekonomiky na střední a východní Moravě. Jde především o podstatně horší ukazatel tvorby HDP na obyvatele a výše nezaměstnanosti v porovnání s průměrem České republiky. Tyto skutečnosti se samozřejmě projevují v kvalitě života a výše reálné životní úrovně v této části republiky.

Další ekonomický růst je významně závislý na dořešení dopravní dostupnosti celého regionu. Zlepšení v této oblasti prostřednictvím prosazovaných projektů je podmínkou pro oživení a další rozvoj ekonomiky, zvýšení atraktivity regionu pro investory, rozvoj cestovního ruchu a tím i ke snížení nezaměstnanosti a zvyšování životní úrovně. Zlepšení dopravní dostupnosti je, mimo jiné, jedním z rozhodujících kriterií pro příchod investorů do existujících a plánovaných průmyslových zón, jako je např. Strategická průmyslová zóna Holešov.