logo

Tisková zpráva MDF 2016

„Moravské dopravní fórum“ – budou nové požadavky na životní prostředí brzdou přípravy dopravních projektů na Moravě?

 

Odborného dopravního setkání v Olomouci, se dne 11. dubna 2016 zúčastnili poslanci, senátoři, vrcholní představitelé Zlínského a Olomouckého kraje, představitelé Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železniční dopravní cesty, členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, zástupci měst a obcí regionu a také zástupci hospodářské sféry.

„Našim cílem bylo především zhodnotit dosavadní vývoj v problematice nedostatečně rozvinuté dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě“, a hlavně dopady novely zákona č.39/2015 tzv.EIA na další postup při její realizaci, zdůraznil místopředseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Žádník, které již tradičně pořádá toto odborné jarní setkání.

Účastníci setkání podpořili vizi stabilního a dlouhodobého finančního rámce sloužícího rozvoji dopravní infrastruktury v ČR. Konstatovali  fatální dopad novely zákona EIA o vlivu staveb na životní prostředí na přípravu a realizaci staveb a na možnost čerpání finančních prostředků z evropských fondů v tomto programovém období.

Podpořili úsilí o urychlení procesu přípravy staveb, včetně nutných úprav stavební legislativy bránící v současnosti plynulosti tohoto procesu a zdůraznili potřebu okamžitých opatření k zamezení dalšímu odkladu realizace projektů dotčených novelou EIA.

Náměstek ministra dopravy M.Feranec  zdůraznil, že z evropských zdrojů v období 2014 – 2020 může ČR získat až 4,7 mld. EUR a k tomu ještě 1,1 mld. EUR z programu CEF na projekty zařazené do sítě TEN-T. Požadavky EK v oblasti životního prostředí, podmiňující financování staveb z evropských fondů, prezentoval nám.MŽP V.Smrž. Přítomní  konstatovali přímé ohrožení realizace všech významných staveb v regionu v tomto programovém období.

Cílem je především dokončení dálnice D1 zahájením stavby 136 Říkovice – Přerov, zahájení realizace rychlostní silnice D49 spojující střední a východní Moravu se sousedními regiony Slovenska, přípravu rychlostní silnice D55 od Olomouce po Přerov a  úsek Otrokovice – Staré Město – Rohatec – Břeclav, alternativní propojení ČR v západovýchodním směru Mohelnice – Hradec Králové rychlostní silnicí D35 a spojení se severem Olomouckého kraje silnicí I/44, či například  modernizaci železniční tratě Brno-Přerov

Výhled a koncepci tzv.rychlých spojení a jejich předpokládanou lokalizaci v regionu střední a východní Moravy možnosti jejich realizace představil  ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna.

Strategický význam urychleného dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury na postavení ČR v mezinárodní ekonomické soutěži a vliv rozvinuté silniční a železniční sítě na zaměstnanost a udržitelný rozvoj jednotlivých regionů zdůraznil ekonomický expert Petr Zahradník.

Na závěr setkání jeho účastníci přijali „Deklaraci“ zdůrazňující potřebu koncepčního rozvoje dopravní infrastruktury jako zásadního předpokladu zvýšení konkurenceschopnosti regionu střední a východní Moravy.

„Přijatá Deklarace bude následně zaslána prezidentovi republiky, předsedovi vlády, ministru dopravy, ministru průmyslu, předsedovi hospodářského výboru PSP ČR, ministru financí a představitelům podvýborů pro dopravu poslanecké sněmovny a senátu. V zájmu zachování kontinuity je v současné době připravován VI. ročník mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, kterou pořádá rovněž SRDIM a která proběhne 22. září 2016 v Luhačovicích“, konstatoval výkonný místopředseda sdružení Libor Žádník.

 

 

V Olomouci 11. 4. 2016

Příloha: „Deklarace MDF 2016“