logo

Stanovy

SDRUŽENÍ

PRO ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA MORAVĚ, z.s.

 

 

Čl. 1

Název a sídlo spolku

1.    Názvem je „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z.s.“, dále jen Spolek.

2.    Sídlo Spolku je v Olomouci.

 

Čl. 2

Postavení Spolku

1.    Spolek je nevládní organizace fyzických a právnických osob zabývajících se komplexním řešením dopravní situace, především v oblasti střední a východní Moravy v návaznosti na začlenění dopravní sítě oblasti na dopravní síť České republiky a ostatních zemí Evropské unie.

2.    Spolek sdružuje fyzické a právnické osoby v dané problematice bez ohledu na jejich právní formu.

3.    Spolek není vůči svým členům vyšším stupněm řízení a nezasahuje do jejich pravomocí.

4.    Spolek je samostatnou právnickou osobou.

5.    Spolek byl ustanoven podle zákona č.83/90 Sb. o sdružování občanů a byl registrován v registru Ministerstva vnitra České republiky.

6.    Spolek nezřizuje žádné organizační jednotky.

 

Čl. 3

Předmět činnosti

 1. Spolek přispívá vlastní činností k dosahování obecného blaha a jeho hlavní činností je veřejně prospěšná činnost. Předmětem činnosti je uplatňování zájmů na progresivním řešení dopravní problematiky oblasti střední a východní Moravy v návaznosti na dopravní síť České republiky a ostatních zemí Evropské unie. Tím způsobem Spolek podporuje hospodářský rozvoj na uvedeném území.
 2.  Hlavním cílem je zkvalitňování přípravy, výstavby a údržby této dopravní sítě v rozsahu:

-     předprojektové přípravy

-     projektové činnosti

-     zajištění financování staveb

-     přípravy realizace staveb

-     lobbing při prosazování priorit na úrovni komunální, krajské, národní a evropské.

 1. K zajištění tohoto cíle je hlavním předmětem činnosti Spolku zejména:

-     spolupráce s orgány státní správy, orgány krajů, samospráv obcí a měst při rozhodovacích procesech umožňujících plynulou přípravu dopravních staveb

-     zlepšení komunikace mezi všemi účastníky přípravného procesu s cílem omezení časových ztrát

-     působení na politickou sféru i jednotlivé politiky s cílem podpory infrastruktury silniční a železniční dopravy v oblasti střední a východní Moravy

-     nabídka poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s výstavbou a údržbou dopravní sítě.

 1. Vedlejším předmětem činnosti, který spolek vykonává výlučně pro podporu své hlavní činnosti, je:

-     reklamní činnost a marketing

-     poradenství

-     pořádání konferencí, seminářů a workshopů

 

Čl. 4

Trvání Spolku

Spolek je zřizován na dobu neurčitou.

 

Čl. 5

Členství ve Spolku, jeho vznik

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné a členem se může stát fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba, která byla navržena a doporučena minimálně třemi členy Spolku.
 2. Členství vzniká jednomyslným rozhodnutím Valné hromady. K přihlášce za člena Spolku musí uchazeč přiložit doklad o zaplacení zápisného, jehož výši stanoví Valná hromada.
 3. 3.    Dokladem o členství je osvědčení, podepsané předsedou Spolku.
 4. Zakládajícími členy Spolku byli: Libor Lukáš, Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Jiří Lajtoch, Ing. Libor Žádník.
 5. Ve Spolku existuje jediný druh členství.
 6. Spolek vede seznam členů, do kterého mohou nahlížet všichni členové. Seznam obsahuje jméno a příjmení, datum narození a adresu člena.

 

Čl. 6

Povinnosti členů

Každý člen je povinen

a)         řídit se těmito Stanovami

b)         aktivně spolupracovat na plnění schváleného programu činnosti Spolku

c)         prezentovat zájmy a cíle Spolku při všech jednáních souvisejících s jeho                           činností

d)        platit příspěvky na činnost Spolku ve výši stanovené Valnou hromadou.

 

Čl. 7

Ukončení členství

1.   Členství ve Spolku končí vystoupením, vyloučením, nebo dohodou.

 1. Člen může ze spolku vystoupit. Členství zanikne uplynutím 30-ti dnů po doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze Spolku.
 2. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena jestliže:

a)   závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti

b)   porušil zásadu mlčenlivosti o záležitostech, které souvisejí s činností Spolku, a které nejsou obecně známé

c)   poškodil dobré jméno Spolku nebo některého z jeho členů.

 1. Rozhodnutí Valné hromady o vyloučení člena Spolku musí být učiněno 2/3 většinou hlasů všech členů.
 2. Při zániku členství nemá člen nárok na vypořádací podíl.

 

Čl. 8

Hospodaření Spolku

 1. 1.    Finanční hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. 2.    Činnost Spolku je financována z:

-   zápisného

-   členských příspěvků

-   darů

-   dotací a grantů

-   vedlejší činnosti Spolku, zejména z reklamy a marketingu.

 1. 3.    Spolek hospodaří na základě rozpočtu a interních pravidel, schválených Valnou hromadou.
 2. Za hospodaření s finančními prostředky Spolku a jeho jiným majetkem odpovídá předseda. Finanční doklady podepisuje předseda Spolku.
 3. 5.    Spolek nerozděluje zisk členům. Výnosy z majetku a činnosti Spolku budou sloužit k financování projektů Spolku a úhradě nákladů Spolku.
 4. V případě zániku Spolku se provede likvidace. Případný likvidační zůstatek bude převeden jiné veřejně prospěšné právnické osobě s obdobným účelem.

 

Čl. 9

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou Valná hromada, předseda a výkonný místopředseda. Na rozhodování Spolku mohou mít podstatný vliv jen bezúhonné osoby.

 

Čl. 10

Valná hromada Spolku

1.    Je nejvyšším orgánem Spolku.

2.    Valnou hromadu tvoří členové Spolku. Každý člen se účastní Valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce.

3.    Je svolávána minimálně 1x ročně, případně na základě žádosti některého člena.

4.    Volí předsedu Spolku.

5.    Valnou hromadu řídí předseda Spolku.

6.    Při veškerém rozhodování platí princip nadpoloviční většiny hlasů přítomných na jednání, pokud není výslovně stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Spolku.

7.    Valná hromada je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů Spolku. Každý člen Spolku disponuje jedním hlasem.

8.    Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání, a to prostřednictvím elektronických prostředků (e-maily, videokonference, apod.) nebo písemně. O rozhodnutí přijatém mimo zasedání sepíše předseda představenstva zápis, který doručí všem členům do sedmi dnů od přijetí rozhodnutí.

 

Čl. 11

Úkoly Valné hromady

Valná hromada rozhoduje o:

1.    schválení jednacího volebního řádu

2.    volbě předsedy Spolku

3.    programu činnosti Spolku na příslušné časové období

4.    schválení ročního vyúčtování, předloženého předsedou

5.    změně Stanov.

 

Čl. 12

Předseda Spolku

1.    Je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za Spolek jednat a podepisovat ve všech věcech samostatně.

2.    Je volen Valnou hromadou na dobu 3let, opětovné zvolení je možné.

3.    Zabezpečuje činnost Spolku v době mezi dvěma Valnými hromadami.

 

Čl. 13

Výkonný místopředseda Spolku

1.    Zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

2.    Je jmenován předsedou Spolku na dobu tří let. Opětovné jmenování je možné.

3.    Je oprávněn zastupovat Spolek v běžných záležitostech spojených s činností Spolku a v ostatních záležitostech na základě pověření předsedou.

 

Čl. 14

Partneři Spolku

1.    Partnerem Spolku je každá fyzická, nebo právnická osoba podporující činnost Spolku nebo která se hlásí k cílům Spolku a projeví o spolupráci zájem. O tom, zda se zájemce stává partnerem Spolku rozhoduje předseda. Pokud jeho rozhodnutí dodatečně neschválí nejbližší Valná hromada, zaniká postavení partnera dnem jejího konání.

2.    Partneři Spolku mají právo:

-   na informace o činnosti Spolku

-   účastnit se jednání Valné hromady Spolku bez práva do tohoto jednání zasahovat a hlasovat o usneseních.

 

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

1.    Stanovy nabyli účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

2.    Ve věcech neupravených těmito Stanovami platí obecně závazné předpisy.

3.    Podrobnější pravidla pro běžný chod a řízení Spolku upravují vnitřní předpisy schválené Valnou hromadou, popř. směrnice vydané předsedou Spolku na základě zmocnění Valnou hromadou.

 

Toto úplné znění stanov podle stavu ke dni 1. 1. 2015 vyhotovil dne 3. 12. 2014:

Libor Lukáš,  předseda spolku