logo

Deklarace účastníků Moravského dopravního fóra 2016

Deklarace účastníků Moravského dopravního fóra


Účastníci Moravského dopravního fóra konstatují:

    Nedostatečně rozvinutá nadřazená dopravní síť dálnic a rychlostních silnic v oblasti Střední Moravy, způsobuje sníženou atraktivnost regionu pro investory, nedostatečnou dostupnost veřejných služeb, včetně pracovní mobility. To ve svém důsledku způsobuje ekonomickou stagnaci a ohrožuje konkurenceschopnost regionu jako celku.
    Projekční a investorská příprava staveb se stala klíčovým a limitujícím prvkem pro kontinuální realizaci projektů zařazených do „Dopravní sektorové strategie“ v období  2014-2020. Pro dosažení těchto cílů je potřebné upravit legislativní prostředí v oblasti povolování a realizace staveb tak, aby byl stát schopen prosadit svůj strategický zájem a významně urychlit realizaci páteřní sítě dopravní infrastruktury v České republice.

    Podporujeme realizaci takových systémových opatření při řízení infrastrukturních projektů, které pozitivně ovlivní proces kontinuální přípravy staveb, předvídatelného financování a rovněž budeme nápomocni při sladění rozvojových infrastrukturních projektů s územně-plánovací dokumentací obcí a měst.

    Dlouhodobé zanedbání požadavku EK aplikovat evropskou legislativu v oblasti dopadu staveb na životní prostředí, jako podmínky čerpání evropských fondů, bylo vyřešeno přijetím zákona č. 39/2015 EIA. Kombinací dlouhé přípravy staveb v ČR a požadavků EK na soulad projektů s legislativou EU však bude nutno provést nové posouzení EIA u všech staveb posouzených podle ještě předvstupního zákona č. 244/1992. Tato skutečnost představuje nové riziko při čerpání prostředků z evropských fondů. Tím dochází k ohrožení realizace hlavních cílů definovaných Dopravní sektorovou strategií II, z titulu neúměrně dlouhého prodlužování doby přípravy jednotlivých staveb.

    K eliminaci těchto reálných hrozeb je potřebné z úrovně státní exekutivy urychleně přijmout veškerá účinná opatření, na základě kterých by došlo k nastavení věcných i časových parametrů pro zpracování potřebných dokumentů a provedení následných procesů EIA, tak aby se v ČR mohly plynule realizovat všechny prioritní projekty v oblasti dopravní infrastruktury.

Účastníci Moravského dopravního fóra doporučují:

    Přijmout účinná opatření k vyřešení situace kolem staveb se stanovisky dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

    Dokončit přípravu a výkupy pozemků dálnice D1 stavby 136 Říkovice – Přerov včetně návazného křížení s D 55 a průtahem městem Přerov tak, aby byla tato dálnice plně využita pro dálkovou a těžkou dopravu a její zprůjezdnění v roce 2020 umožnilo vyřešit složitou situaci dopravního uzlu Přerov a současně kapacitně propojit západ a východ republiky.

 

•    V souladu s rozhodnutím Evropské komise a cíli na transevropské dopravní síti TEN-T:

·          Zahájit výstavbu rychlostní silnice D 49 jako součást evropské sítě „core newtvork“ stavbou 4901 v úseku Hulín – Fryšták, urychlit přípravu navazujících staveb 4902 v úseku Fryšták-Lípa  a učinit tak zásadní posun v propojení střední a východní Moravy se sousedními regiony Slovenské republiky.

·          Urychlit přípravu a realizaci rychlostní silnice D55 v úseku Olomouc-Přerov a Otrokovice-Staré Město -  Rohatec – Břeclav s napojením na dálnici D2

·          Urychlit přípravu a realizaci rychlostní silnice D 35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice, jako alternativní propojení ČR v západovýchodním směru a rychlostní silnice I/44 v úseku Mohelnice – Jeseník v rámci severojižního propojení Olomouckého kraje a jeho napojení na rychlostní komunikaci D 35.

·          Urychlit modernizaci železniční tratě Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč – Střelná , včetně dopravního terminálu Vsetín.

·          Urychlit přípravu modernizace železniční tratě Přerov – Brno.

 

Účastníci Moravského dopravního fóra podporují:

    Návrhy obsažené v „Luhačovické výzvě 2015“, které přijali účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se uskutečnila v září 2015 v Luhačovicích.

    Společné úsilí Žilinského, Trenčianského samosprávného kraja, Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory Žilinského a Zlínského kraje a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, směřující k urychlení přípravy a realizace kapacitního dopravního propojení projektu D49 (ČR)/R6 (SR), což by umožnilo kvalitní, rychlý a efektivní přesun osob a zboží mezi oběma státy a výrazně by tento infrastrukturní projekt přispěl k všestrannému rozvoji příhraničních regionů v oblasti Pomoraví a Pováží.

    Společné úsilí krajů ČR, požadující využití Státního fondu dopravní infrastruktury, jako systémového finančního nástroje pro plánování oprav a modernizací krajských silnic II. a III. tříd.

 

Přijato konsensuálně v Olomouci dne 11. 4. 2016