logo

Aktuality

Sdružení pomáhá s přípravou Dopravního terminálu ve Zlíně

20. 9. 2016

Spolu s modernizací a elektrifikací železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice vznikne ve Zlíně nový dopravní terminál hodný krajského města. Na základě dohody mezi účastníky Memoranda o spolupráci vznikla „Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně“, která jasněji určuje polohu a rámcovou podobu nového dopravního terminálu a tak dává konkrétní základ pro navazující projektovou příprav.

Urbanistická studie počítá s umístěním dopravního terminálu v prostoru stávajícího autobusového nádraží, kde vniknou hned tři nové objekty výpravní budova vlakového nádraží, budova autobusového nádraží a komerční objekt. Výpravní budova vlakového nádraží je nově umístěna v linii s novou budovou UTB a nabídne i dostatečnou parkovací kapacitu pro odstavení vozů a následné využití služeb vlakového nebo autobusového dopravce. Plocha autobusového nádraží se oproti stávajícímu stavu zmenší a na ní vznikne výpravní budova se zázemím pro cestující. Uvolněný prostor bude využit pro stavbu nového komerčního objektu, který bude s výpravní budovou spojen podchodem.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě iniciovalo uzavření Memoranda o spolupráci a zároveň jako jeho signatář plní Sdružení roli mediátora a vyjednavače všech procesů přípravy mezi ostatními stranami a navenek i směrem k SŽDC.

„Vzhledem k náročnosti jednání mezi zástupci samosprávy a soukromé sféry dané odlišnými požadavky a představami se naše sdružení ujalo role mediátora a vyjednavače mezi jednotlivými partnery v území, ale také směrem k vlastníkovi a provozovateli dráhy – SŽDC, s.o. Myslím si, že dosavadní výsledek naší práce je adekvátním naplněním požadavků všech účastníků Memoranda.“ konstatoval předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš.

Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně je výsledkem práce účastníků Memoranda o spolupráci, které na konci loňského roku podepsali všichni klíčový hráči v území (Zlínský kraj; CREAM uzavřený investiční fond, a.s.; CREAM R. B. A., a.s.; BENT HOLDING, a.s.; Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z.s. a statutární město Zlín)

„V současné době probíhají další jednání mezi signatáři Memoranda a SŽDC s cílem připravit smluvní dokumenty, které umožní pokročit dále v přípravě realizace nového dopravního terminálu pro město Zlín“ doplnil Libor Lukáš.

„Zároveň diskutujeme problematiku detailního technického řešení přípravy jednotlivých objektů, resp. jejich částí a míry zapojení veřejných a soukromých zdrojů. Jsme rádi, že se na přípravě nového terminálu můžeme aktivně podílet; zprovoznění železnice Otrokovice – Zlín – Vizovice v roce 1899 znamenalo pro město Zlín a kraj vůbec začátek jeho rychlého rozvoje, a tak věříme, že modernizace a elektrifikace stávající trati a nový dopravní terminál přinesou řadu zajímavých příležitostí“ uzavřel majitel společnosti BENT HOLDING, a.s. Zdeněk Zemek, jehož firmy se významnou měrou na celkovém koncepčním řešení podílejí.

„Investiční skupina CREAM chápe nutnost vybudování nového dopravního terminálu ve Zlíně a tuto skutečnost stvrdila podpisem Memoranda o spolupráci. Změny chystané v rámci modernizace a elektrifikace trati a dopravního terminálu chápeme jako nutné a vítáme je, protože jednoznačně přispějí k dalšímu rozvoji území. Spolu s ostatními signatáři Memoranda o spolupráci se všemi nám dostupnými prostředky zasadíme o to, aby byl nový dopravní terminál realizován a to v nejkratším možném termínu“ uvádí Martin Jarolím, člen představenstva společnosti CREAM uzavřený investiční fond, a.s.

Další informace Libor Lukáš


Obrázky