logo

Aktuality

Pravda a mýty o ochraně životního prostředí a rozvoji České republiky

5. 9. 2016

V České republice existuje tisíce velmi prospěšných neziskových organizací, které působí ve prospěch jejich členů a mají veřejně prospěšné cíle, které jsou důležité pro rozvoj občanské společnosti (např. hasiči, sportovci, charity, folkloristé, ochotníci, myslivci, zahrádkáři, rybáři, junáci, atd).


Jsou mezi nimi ale také spolky, které pod pláštíkem ochrany přírody lobují za svoje osobní zájmy, či názory a pokud není dostatek informací, těžko rozlišíme jejich manipulativní techniky vyjadřování.


Do takové kategorie můžeme zařadit spolek s názvem Egeria, z.s. z Otrokovic, který má jednoho veřejně dohledatelného člena a který znevažuje práci vlády, krajů i veřejné správy, kteří plánují dostavbou dopravní infrastruktury v ČR, usilují o přiblížení se k západoevropským standardům a chtějí přispět ke snížení nehodovosti, exhalací a hluku ve městech.


Bohužel, pod rouškou údajné ochrany životního prostředí „žaluje“ tento spolek u Evropské komise a snaží se tzv. „informovat o tom, co se tu děje“ (chápejme „u nás doma v ČR“).


Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, je rovněž občanským spolkem, avšak máme zcela odlišný názor na metody ochrany životního prostředí, nežli spolek shora uvedený. Dostavbu dálniční sítě chápeme jako veřejný zájem garantovaným ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Našim cílem je urychlená realizace páteřní dopravní infrastruktury v ČR, přičemž chceme hledat společnou řeč s orgány státní správy – „jak na to“ a jak je možné důležité záměry rychle zrealizovat a při tom co nejvíce eliminovat dopady na životní prostředí.


Ze zásady nesouhlasíme s praxí aktivistů, kteří neakceptují jiný názor, odlišné potřeby jednotlivců i společenství a jsou přitom neochotní k věcnému jednání, nechtějí akceptovat právní prostředí, pokud jim neumožní prosadit jejich subjektivní názory. S přehledem jsou připraveni nařknout kohokoliv ze „zaujatosti“, kdo nesouhlasí s jejich názory a za „vadný“ označí každý výsledek správního řízení, který jim nevyhovuje.


Všechny tyto skutečnosti nás vedly k odeslání dopisu Evropské komisi, českým europoslancům i voleným představitelům našeho státu, či samospráv, který najdete v příloze. Chceme upozornit bruselské úředníky, že v České republice existuje také odlišný názor, nežli ten, který dostávají od environmentálních aktivistických skupin.


V této souvislosti konstatujeme, že považujeme za nepřijatelné soustavné zpochybňování mnohaletých snah a úsilí státu, samospráv i hospodářského sektoru směřujícího k realizaci infrastrukturního projektu D49/R6 Hulín – st. hranice - Púchov, zařazeného do Transevropské dopravní sítě TEN-T, který prošel a nadále prochází v ČR legitimními a velmi přísnými správními procesy v oblasti životní prostředí.


Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě je pro udržitelný rozvoj Zlínského kraje, je pro urychlené dobudování páteřní dopravní infrastruktury a podporuje příliv investic. Nová pracovní místa bez kvalitní dopravní infrastruktury a investování v kraji zkrátka nevzniknou…


Doplňující informace: Libor Lukáš, předseda SRDIM,


V Olomouci dne 1. září 2016


Dokumenty ke stažení

Dopis Evropské komisi Stáhnout