logo

Aktuality

Ministerstvo dopravy deklaruje prioritu dopravní infrastruktuře na jihovýchodní Moravě

21. 7. 2015

Tisková zpráva


Ministerstvo dopravy deklaruje prioritu dopravní infrastruktuře na jihovýchodní Moravě


Napajedla 16. 7. 2015


V minulých dnech se uskutečnilo jednání k přípravě rychlostní silnice R 55 a R 49 za účasti náměstka ministra dopravy Kamila Rudoleckého, hejtmana Zlínského kaje Stanislava Mišáka, místopředsedy senátu Zdeňka Škromacha, poslance Petra Kořenka, generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kroupy, starostů a zástupců komunální a regionální samosprávy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dalších významných hostů.


“Koordinační jednání svolalo „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ (SRDIM), které ve spolupráci s regionálními samosprávami, tyto projekty dlouhodobě podporují a vzájemně spolupracují při tvorbě technickoekonomických podkladů souvisejících s přípravou na navzdory ekologistům, kteří blokují všechno a hledají cokoliv, co by oddálilo zahájení samotné realizace projektu“, informoval o tom předseda sdružení Libor Lukáš.


V dopoledním bloku byl téměř 20 starostům měst a obcí podél přetížené silnice I/55 od Otrokovic po Břeclav představen současný stav přípravy dálnice R55.


Po schválení Technicko-ekonomické studie na Ministerstvu dopravy nic nebrání pokračování přípravy jednotlivých staveb v úseku Otrokovice – Moravský Písek. Především dokončení jihovýchodního obchvatu Otrokovic trápí nejen řidiče, ale i město samotné.


Bohužel pokračování na území Jihomoravského kraje je závislé na schválení Zásad územního rozvoje kraje a průchodu územím Natura 2000 „Bzenecká Doubrava a Strážnické Pomoraví“, kterému se nelze  vyhnout, protože toto území přechází přes hranici se Slovenskem.


To je předmětem blokování ekologických odpůrců stavby, přestože tímto územím prochází 2 železniční koridor Přerov – Břeclav a chráněné druhy živočichů tam přesto žijí a zjevně prospívají. Řada starostů nabízí rozšíření tohoto území západním směrem jako kompenzační opatření pro živočichy. To ekologisté ale nechtějí slyšet, protože primárně jde o blokování stavby a nikoliv o jednání vedoucí k dohodě.


Odpolední blok se věnoval přípravě mezinárodnímu propojení Hulín – Púchov rychlostní silnicí R49 na české straně a R6 na slovenské straně. 


Účastníci jednání diskutovali tři oblasti přípravy od stavby Hulín – Fryšták, která dnes čeká na stavební povolení, přes úsek Fryšták – Lípa kde letos chce investor ŘSD dopracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, po úsek Lípa – Vizovice – Horní Lideč – hranice se Slovenskem, s potřebou dopracování posouzení ekonomického a technického, včetně potřeb ochrany životního prostředí.


Problematika ochrany křečka na stavbě Hulín – Fryšták je mediálně známá. Zatímco v polovině 20. století byl křeček řazen mezi polní škůdce, zhruba v 70. – 80. letech (v době, kdy na východním Slovensku došlo k jeho masovému přemnožení), se stal v českých zemích poměrně vzácným. Přibližně od počátku 90. let populační hustota křečků opět vzrůstá a místy získává charakter přemnožených populací především v nížinách. Podrobněji např.: http://www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=256 .


Diskuze pojmenovala také základní problémy nové legislativy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, která aktuálně zastavila, nebo zpomalila přípravu většiny staveb v ČR. Stávající stav přípravy nesvědčí o možnosti řešení uvedených problémů a posiluje vliv nevládních aktivistů. Byrokratické dodržovaní norem, které jsou mnohdy přísnější, než po nás požaduje Evropská unie, převážilo nad zdravým rozumem.


„Naše sdružení je opakem všech ekologistů, kteří jsou velmi dobře informováni o nedostatcích projektu, o existujících právních předpisech a bez ohledu na skutečnou podstatu problému je se značným úspěchem využívají k zastavení procesu přípravy a realizace staveb. Nevládní organizace často manipulativně intervenují z jakéhokoliv úhlu, který se jim zrovna hodí,“ vysvětlil předseda Sdružení Libor Lukáš.


„Současný stav vrhá v očích veřejnosti špatné světlo nejen na státní správu, samosprávu a ústřední orgány, ale také na skutečné ochránce přírody a ochranu přírody jako veřejný zájem“, doplnil hejtman Stanislav Mišák.


„Výsledkem jednání je to, že jsme se dohodli, že budeme i nadále průběžně konzultovat aktuální dění související s přípravou obou projektů a dvakrát ročně svoláme koordinační jednání, kde společně vyhodnotíme postup a průběh prací na projektu“ doplnil předseda Sdružení Libor Lukáš, který jednání řídil. Velké poděkování patří Napajedelské radnici, jmenovitě starostce Ireně Brabcové, která poskytla radniční zázemí pro uspořádání tohoto odborného setkání.