logo

Aktuality

Tiksová zpráva - Konference Luhačovice 2022

24. 9. 2022

Výstavba dálnice D49 Hulín – Fryšták zahájena

Dopad inflace a energetické krize na přípravu a realizaci velkých dopravních projektů Letošní zahájení prací na dálnici D1 Přerov – Říkovice stále s otazníkem

TISKOVÁ ZPRÁVA

Luhačovice, 22. září 2022

V Luhačovicích se uskutečnil již dvanáctý ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešili klíčové otázky, související s řízením, povolováním a financováním staveb. Zabývali se také tím, jak zrychlit přípravu prioritních infrastrukturních projektů a podrobně diskutovali dopady současné energetické krize i vliv inflace na realizaci projektů v dopravní infrastruktuře.

Účastníci konference se věnovali i tématu nedostatku stavebních materiálů, především pak stavebního kameniva, a vedli diskuzi o dalších otázkách, souvisejících s přípravou a realizací prioritních dopravních projektů v ČR.

Dosud přijatá legislativní opatření, kterými by se měl zvýšit vliv státu nad přípravou a realizací strategických investic, nejsou dle odborníků dostatečně účinná (např. novela zákona č. 416 i „zaparkovaný“ nový stavební zákon). Je proto nutné přijmout rázné legislativní změny, umožňující podstatné zkrácení doby, potřebné pro přípravu a realizaci státních investic v oblasti dopravy.

Předseda sdružení Libor Lukáš v této souvislosti opětovně navrhl, aby byl připraven a schválen speciální ústavní zákon, na jehož základě by strategické investice státu prostřednictvím nařízení povolovala přímo vláda ČR.

Pořadatelem konference je Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Akce se každoročně koná pod záštitou ministra dopravy ČR, ministra dopravy a výstavby SR, hejtmanů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje, předsedů Trenčianského a Žilinského kraje, prezidenta Hospodářské komory ČR a předsedy Slovenské obchodní a průmyslové komory.

„Stále opakujeme a opakovat budeme, že proces přípravy strategických projektů v ČR je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Tato situace je jedním z hlavních důvodů, proč pořádáme tato pravidelná odborná setkání. Silně apelujeme na to, aby se stávající nepříznivý, málo účinný legislativní stav napravil. Je třeba konat, ne jen řečnit,“ říká předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš, který konstatuje, že jsou strategické infrastrukturní projekty i přes přijaté úpravy zákonů stále v područí úředníků a mnohdy i soudů.

„Výraznou brzdou jsou především složitá byrokratická pravidla a obstrukční chování ekologických aktivistů – jednotlivců. Značná míra nejistoty vyplývá rovněž z rozdílných pohledů střídajících se politických reprezentací na rekodifikaci stavebního práva, což plynulé přípravě strategických dopravních projektů také neprospívá,“ uvedl dále Libor Lukáš, a dodává:

„Bez společenského tlaku na další úpravu stavební legislativy problém nevyřešíme. Jedině změnou špatných zákonů můžeme dosáhnout zkrácení lhůt při přípravě dopravních investic a stavebně-inženýrské procesy pak budeme moci systematicky řídit“. Je třeba, aby Česká republika v oblasti dopravy disponovala takovými zákony, které hájí především zájmy naprosté většiny občanů. „Současný stav, kdy doslova pár jednotlivců může svými smyšlenými obstrukcemi mařit strategické projekty státu, však není stavem normálním a je třeba jej změnit. Tento problém je o to důležitější v době očekávaných dopadů energetické krize, inflačních tlaků i nedostatku stavebních materiálů na realizaci projektů dopraní infrastruktury. Apelujeme také na všechny složky státu s nezbytností pokračování ve výstavbě dálnic D55 i D49 a zintenzívnění příprav napojení na silnici R6 na Slovensku. Dále považujeme za nezbytné urychlení zásadních oprav vlakových nádraží, a to jak v krajském městě Zlín, tak i ve Valašském Meziříčí,“ uzavírá hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Co na konferenci zaznělo:

Ministr dopravy Martin Kupka zdůraznil, že rozvoj dopravní infrastruktury patří k prioritám vlády a nastínil program postupné realizace nejdůležitějších projektů. Konstatoval obtížnost řešení energetické krize a zvyšování cen stavebních prací, vyplývající z hospodářské situace a míry inflace. Zdůraznil potřebu udržení tempa rozvoje dopravní infrastruktury, jakožto jedno z klíčových opatření k překonání současné hospodářské krize. Apeloval i na nutnost urychlení přípravy staveb jako podmínku k realizaci tohoto programu.

Komplikovanost stavební legislativy a probíhající energetická krize je zásadním rizikem pro realizaci současného programu všech důležitých infrastrukturních projektů, a to nejen na Moravě. Tak situaci hodnotí ředitel strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl a v souvislosti s přípravou tzv. rychlých spojení i náměstek generálního ředitele Mojmír Nejezchleb ze Správy železnic. Upozornili také na vysokou míru inflace, která vážně znehodnocuje finanční zdroje, vkládané do rozvoje dopravní infrastruktury, čímž se zmenšuje reálný rozsah strategických projektů ŘSD a SŽ.

Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica poukázal na zvyšující se finanční rámec SFDI, z něhož jsou hrazeny prioritní státní investice do dopravní infrastruktury. Rovněž apeloval na potřebnou plynulost a kontinuitu při přípravě jednotlivých projektů.

Zástupci krajů zdůraznili potřebu systémového řešení financování rozvoje silnic II. a III. třídy. Ekonom Petr Zahradník i zástupce EK vzhledem k nejistotě hospodářského vývoje poukázali na nutnost využití všech možností financování rozvoje dopravní infrastruktury ze všech programů EU, a také na potřebu zaměřit se na nové způsoby financování výstavby dopravní infrastruktury v dalších letech (např. využití projektů PPP).

Na konkrétní problémy, spojené s realizací projektů či uzavírání cenových dodatků, majících přímou souvislost s energetickou krizí a vysokou mírou inflace na dodavatelskou sféru, poukázal prezident Svazu podnikatelů Jiří Nouza. Následkem těchto problémů je totiž složitá finanční situace mnoha firem.

Diskutovány byly také konkrétní silniční a železniční projekty či potřeba dalšího kvalitního propojení se Slovenskem dálnicí D49, která současně plní i funkci obchvatu krajského města Zlín. Tématem konference bylo také dokončení dálnice D1 v okolí Přerova nebo pokračování jednotlivých staveb severojižního propojení Moravy od Olomouce až k Břeclavi dálnicí D55. K dalším velkým tématům patřila debata k přípravě projektu VRT na Moravě i stav přípravy modernizace železniční trati Otrokovice - Zlín-Vizovice.

Na závěr přijali účastníci konference tzv. LUHAČOVICKOU VÝZVU 2022.


Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva (DOCX) Stáhnout